Mahakal Bhasmarti Darshan 14 November 2015
Mahakal Bhasmarti Darshan 9 October 2015
Mahakal Bhasmarti Bhado Darshan 6 September 2015
Mahakal Morning Jal Abhishek Bhado Darshan 5 September 2015
Mahakal Bhasmarti Bhado Darshan 4 September 2015
Mahakal Bhasmarti Bhado Darshan 3 September 2015