Bhado Mahakal Bhasmarti Darshan 29 August 2016.jpg
Mahakal Morning Dugdh Abhishek Savan Darshan 26 August 6 30 AM