bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 15 september 2016
bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 14 september 2016
bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 13 september 2016