bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 1 september 2016
bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 31 august 2016
bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 30 august 2016
Shahi Savari Mahakal Ujjain chandi mukhota
bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 29 august 2016