Savan Mahakal Bhasmarti Darshan 26 July 2016.jpg Savan Mahakal Darshan 26 July 2016.jpg 2016, Avantika, bhasm aarti timing, Bhasmarti, july, july 2016, Jyoterling, Kshipra, Mahakal, Mahakaleshwar, Morning, Savan, Shringar, Ujjain, महाकालेश्वर, सावन, सोमवार Savan Somvar Mahakal Bhasmarti Darshan 25 July 2016.jpg

Savan Somvar Mahakal Bhasmarti Darshan 25 July 2016

Savan Somvar Mahakal Bhasmarti Darshan 25 July 2016

Savan Somvar Mahakal Bhasmarti Darshan 25 July 2016.jpg

Savan Somvar Mahakal Bhasmarti Darshan 25 July 2016.jpg

Savan Somvar Mahakal Bhasmarti Darshan 25 July 2016.jpg

Savan Somvar Mahakal Bhasmarti Darshan 25 July 2016.jpg

Savan Somvar Mahakal Bhasmarti Darshan 25 July 2016.jpg

Savan Somvar Mahakal Bhasmarti Darshan 25 July 2016.jpg