bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 6 september 2016 bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 5 september 2016 bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 4 september 2016 bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 3 september 2016 bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 1 september 2016