Savan Mahakal Bhasmarti Darshan 13 August 2016.jpg
savan mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 12 august 2016
savan mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 11 august 2016
savan mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 10 august 2016
savan mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 9 august 2016
savan mahakal 3 savari 8 august 2016
savan mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 8 august 2016.jpg
Savan Mahakal Bhasmarti Darshan 7 August 2016
Savan Mahakal Evening Darshan 6 August 2016.jpg
Savan Mahakal Bhasmarti Darshan 6 August 2016.jpg