bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 31 august 2016 bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 30 august 2016 Shahi Savari Mahakal Ujjain chandi mukhota

Shahi Savari Mahakal Ujjain 29 August 2016

Shahi Savari Mahakal Ujjain 29 August 2016

Shahi Savari Mahakal Ujjain 29 August 2016

Shahi Savari Mahakal Ujjain 29 August 2016

Shahi Savari Mahakal Ujjain chandi mukhota

Shahi Savari Mahakal Ujjain chandi mukhota

bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 29 august 2016 Bhado Mahakal Bhasmarti Darshan 29 August 2016.jpg

Bhado Mahakal Bhasmarti Darshan 29 August 2016

Bhado Mahakal Bhasmarti Darshan 29 August 2016

 

 

 

Bhado Mahakal Bhasmarti Darshan 29 August 2016.jpg

Bhado Mahakal Bhasmarti Darshan 29 August 2016.jpg

Bhado Mahakal Morning Dugdha Abhishek Darshan 29 August 2016

Bhado Mahakal Morning Dugdha Abhishek Darshan 29 August 2016.jpg

Bhado Mahakal Morning Dugdha Abhishek Darshan 29 August 2016.jpg

Bhado Mahakal Bhasmarti Darshan 28 August 2016 Bhado Mahakal Bhasmarti Darshan 27 August 2016 bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 26 august 2016 Janmashtmi Mahakal Bhasmarti Darshan 25 August 2016

Bhado Janmashtmi Mahakal Bhasmarti Darshan 25 August 2016

Bhado Janmashtmi Mahakal Bhasmarti Darshan 25 August 2016

Janmashtmi Mahakal Bhasmarti Darshan 25 August 2016

Bhado Mahakal Bhasmarti Darshan 25 August 2016

bhado mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 24 august 2016