mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 13 july 2016 mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 12 july 2016 mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 11 july 2016 Mahakal Bhasmarti Darshan 10 July 2016 mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 8 july 2016 mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 7 july 2016 mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 5 july 2016 mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 4 july 2016 mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 3 july 2016 mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 1 july 2016