simhasth Mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 31 May 2016 mahakumbh Mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 30 May 2016 simhasth Mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 27 May 2016 mahakumbh Mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 26 May 2016 Mahakumbh Mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 25 May 2016 simhasth Mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 24 May 2016 simhasth Mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 23 May 2016 Mahakal Bhasmarti Darshan simhasth Mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 21 May 2016 Mahakumbh Mahakal Bhasmarti Shringar Darshan 20 May 2016