Mahakal Ujjain
Mahakal Bhasmarti Darshan 4 December 2015.jpg
Mahakal Bhasmarti Darshan 2 December 2015