Mahakal Bhasmarti Bhado Darshan 2 September 2015
Mahakal Morning Bhado Darshan 2 September 2015
Mahakal Evening Bhado Darshan 1 September 2015
Mahakal Bhasmarti Bhado Darshan 1 September 2015