Mahakal Bhasmarti Darshan 13 September 2015
Mahakal Bhasmarti Darshan 12 September 2015
Mahakal Bhasmarti Bhado Darshan 10 September 2015
Mahakal Bhasmarti Bhado Darshan 8 September 2015
Mahakal Bhasmarti Bhado Darshan 6 September 2015
Mahakal Bhasmarti Bhado Darshan 5 September 2015
Mahakal Morning Jal Abhishek Bhado Darshan 5 September 2015
Mahakal Bhasmarti Bhado Darshan 4 September 2015
Mahakal Bhasmarti Bhado Darshan 3 September 2015
Mahakal Evening Aarti Bhado Darshan 7 30 PM 2 September 2015