Mahakal Bhasmarti Somvar Darshan 31 August 2015
Mahakal Bhasmarti Darshan 30 August 2015
Mahakal Evening Aarti Savan Darshan 7 30 PM 27 August 2015
Mahakal Bhasmarti Darshan 27 August 2015
Mahakal Morning aarti Savan Darshan 26 August 7 10 AM
Mahakal Bhasmarti Darshan 26 August 2015
Mahakal Morning Dugdh Abhishek Savan Darshan 26 August 6 30 AM
Mahakal Evening Aarti Savan Darshan 7 30 PM 25 August 2015